Voorwoord bij algemene gebruiksvoorwaarden van CrowdSport.nl

Deze website heeft uitgebreide algemene voorwaarden, omdat er via ons funding in de vorm van schenkingen wordt gegeven waar soms flinke geldbedragen mee zijn gemoeid. Maar het gaat eigenlijk maar om een paar belangrijke zaken. Die lichten we graag toe aan de hand van onderstaande vragen. Iedereen die meer wil lezen (en dat kunnen we ons goed voorstellen, zeker als u geld beschikbaar wilt stellen voor een op de website gepresenteerd sportinitiatief), verwijzen we door naar de hierna opgenomen complete voorwaarden. Deze samenvatting vervangt de algemene voorwaarden dan ook op geen enkele manier.

SAMENVATTING ALGEMENE VOORWAARDEN CROWDSPORT

1. Wie komen er op de CrowdSport-website?

Iedere geïnteresseerde heeft toegang tot de website. De website is een plaats waar in sport geïnteresseerden elkaar vinden rondom initiatieven in de sport, sporters een initiatief ontplooien als een (door CrowdSport geselecteerde en toegelaten) CrowdSporter en eenieder CrowdSporters als Funder financieel kan ondersteunen.

2. Welke risico’s loopt de financier?

Funders geven voor eigen rekening geld aan Initiatieven die ze interessant vinden.. Daar kunnen ze met de CrowdSporter een tegenprestatie in natura voor afspreken. Dat geeft de Funders overigens geen inspraak in het Initiatief. ‘Eens gegeven, blijft gegeven’ geldt zeer duidelijk voor de Funder. Terugvorderen van het gegeven geld is niet mogelijk, de Funding vind plaats door middel van schenking en is expliciet geen belegging. Het benodigde Fundingbedrag staat bij het Initiatief vermeld. Daar kunt u ook zien hoeveel Funding het Initiatief al heeft.

3. Wat is het risico voor de indiener van een plan?

De CrowdSporter en Initiatiefnemer van een plan via CrowdSport moet zich bedenken dat hij (bedrijfs)gevoelige informatie openbaart aan mogelijke concurrenten onder de Gebruikers. Ook moet hij zorgen dat hij altijd duidelijk kan maken waar hij het geld aan besteedt. We vinden het heel belangrijk dat de Funders erop kunnen vertrouwen dat hun geld ook daadwerkelijk aan het door hen gekozen project wordt uitgegeven. Dus als de CrowdSporter niet kan verantwoorden dat hij de Funding daaraan heeft besteed, staat daar een boete op van EUR 25.000, of nog meer als het Fundingbedrag hoger is.

4. Nog een paar definities die we belangrijk vinden:

We hebben het op de site en in de algemene voorwaarden over een Initiatief, een Fundingcampagne en de uiteindelijke Funding. Die leggen we graag uit.

Initiatief: Een op de Website gepresenteerd sportdoel/concept dat een CrowdSporter van plan is in gang te zetten, dat commercieel exploitabel is en als zodanig is getoetst door de Raad van Advies van CrowdSport.

Fundingcampagne: De fase na het opstellen van het Initiatief waarbij de CrowdSporter direct contact heeft en afspraken maakt met mogelijke Funders en hierbij op verzoek actief wordt begeleid door CrowdSport en waarin Funders het Initiatief kunnen Funden.

Funding: De uiteindelijke financiële toezeggingen van één of meer Funders op grond van het Initiatief, welke worden toegezegd door middel van het volledig invullen van een Schenkingsformulier. Van de financiële toezeggingen van Funders komt 10% (met een minima van € 250,-) ten goede van CrowdSport en de overige 90% van de CrowdSporter.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CROWDSPORT.NL

De tekst van deze Algemene Voorwaarden is te vinden en downloaden op ‘www.CrowdSport.nl’ .

INHOUDSOPGAVE

DEEL A: VAN TOEPASSING OP ALLE GEBRUIKERS VAN DE CROWDSPORT-WEBSITE

1 DEFINITIES

2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

3 CROWDFUNDING VIA DE CROWDSPORT-WEBSITE

4 GEBRUIKERSVOORWAARDEN VAN DE CROWDSPORT-WEBSITE

5 INFORMATIEPLICHTEN CROWDSPORT

6 ROL VAN CROWDSPORT BIJ HET CROWDFUNDEN

7 BESCHERMING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

8 PUBLICATIE VAN INFORMATIE DOOR CROWDSPORT

9 PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

10 BELASTINGEN EN HEFFINGEN

11 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

12 OVERMACHT

13 ONTBINDING & BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

14 ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL B: ALLEEN VAN TOEPASSING OP CROWDSPORTERS (INITIATIEFNEMERS)

15 VOORWAARDEN AAN DEELNAME WEBSITE ALS CROWDSPORTER

16 GEBRUIK VAN UW CROWDSPORT-ACCOUNT

17 FUNDINGCAMPAGNE, FUNDING EN BESTEDING VAN FUNDING DOOR DE CROWDSPORTER

18 RISICO’S DEELNAME WEBSITE VOOR CROWDSPORTERS

19 BEËINDIGING ACCOUNT CROWDSPORTER

DEEL C: ALLEEN VAN TOEPASSING OP FUNDERS

20 VOORWAARDEN AAN FUNDING VIA WEBSITE

21 DE FUNDING DOOR U ALS FUNDER

22 RISICO’S VOOR FUNDERS BIJ FUNDING

DEEL A: VAN TOEPASSING OP ALLE GEBRUIKERS VAN DE CROWDSPORT-WEBSITE

1 DEFINITIES

1.1    Algemene Voorwaarden: deze algemene gebruiksvoorwaarden voor de Website die van toepassing zijn op iedere Overeenkomst.

1.2    CrowdSport: Stichting CrowdSport, een stichting opgericht naar Nederlands recht en statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 58749969.

1.3    CrowdSport-Account: De combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord waarmee een Gebruiker die is aangemeld als CrowdSporter toegang krijgt tot het voor hem/haar bestemde en voor andere Gebruikers niet toegankelijke deel van de Website.

1.4    CrowdSporter (ook wel Initiatiefnemer genoemd): een (rechts)persoon, die door de Raad van Advies als zodanig op de Website is toegelaten met als doel het plaatsen van een Initiatief op dienst persoonlijke Sporterspagina op de Website om dit aan andere Gebruikers voor te leggen om Funding voor dit Initiatief te krijgen in lijn met het aangegeven Fundingdoel.

1.5    Funder: (rechts)persoon die op de Website door middel van het volledig invullen van een Schenkingsformulier op eigen initiatief en naar eigen inzicht door middel van schenking financiële middelen ter beschikking stelt aan CrowdSporters op basis van door hen op de Website beschreven Initiatieven.

1.6    Funding: het geld dat de CrowdSporter werft, wil werven of heeft geworven voor het Initiatief.

1.7    Fundingbedrag: het bedrag van minimaal EUR 5,- of meer dat een Funder toekent aan een Initiatief en dat al dan niet recht geeft op Tegenprestaties.

1.8    Fundingcampagne: de periode waarin een CrowdSporter actief op zoek gaat naar Funding van zijn/haar Initiatief en waarin Funders geld kunnen toewijzen aan het Initiatief.

1.9    Fundingdoel: het bedrag dat de CrowdSporter verwacht nodig te hebben om het Initiatief te kunnen realiseren.

1.10  Gebruiker: iemand die de Website bezoekt en/of hierop actief is en al dan niet hierop is ingelogd als CrowdSporter met een CrowdSport-Account.

1.11   Gebruikersinhoud: alle op de Website al dan niet door Gebruikers gepubliceerde informatie.

1.12   Gegevens: de informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, media en illustraties op en de vormgeving van de Website.

1.13   Initiatief: een sportdoel/concept van een CrowdSporter als Initiatiefnemer dat commercieel exploitabel is en door de Raad van Advies als zodanig is getoetst en dat – al dan niet voorzien van een realisatieplanning, het economisch model en de financiële prognoses – met onderbouwing van het Fundingdoel en de eventueel in ruil daarvoor geboden Tegenprestaties via de openbaar toegankelijke Sporterspagina van de CrowdSporter op de Website aan Gebruikers wordt aangeboden voor Funding.

1.14    Intellectuele Eigendomsrechten: enige nationale en internationale, geregistreerde of niet- geregistreerde rechten van intellectuele eigendom, daaronder in ieder geval begrepen portretrechten, auteursrechten, artiestenrechten, morele rechten, databankrechten, octrooien, model- en ontwerprechten, topografische rechten, handelsmerkrechten en knowhow en alle met voorgaande rechten vergelijkbare rechten.

1.15    Overeenkomst: de overeenkomst die CrowdSport voor toelating met iedere Gebruiker van de Website sluit en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.16    Raad van Advies: de bij CrowdSport opgerichte Raad van Advies, welke belast is met het toezicht binnen CrowdSport alsmede de inhoudelijke controle op de Registratie van CrowdSporters op de Website.

1.17    Registratie of Registreren: het aanmaken van een CrowdSport-Account, waarmee een sporter zich in het vervolg op de Website kenbaar maakt als CrowdSporter.

1.18    Schenkingsformulier: het formulier beschikbaar op de Website door middel van volledige invulling waarvan Gebruikers Funding aan een CrowdSporter ter beschikking kunnen stellen in het kader van het betreffende Initiatief en door middel waarvan de betreffende Gebruiker recht krijgt op de in het betreffende Initiatief omschreven Tegenprestaties.

1.19    Sporterspagina: de gepersonaliseerde pagina op de Website die bestemd is voor de CrowdSporter, waarop de CrowdSporter zich aan Gebruikers presenteert door middel van een door de CrowdSporter opgestelde Biografie, waarop het Initiatief van de CrowdSporter staat beschreven, waarop door andere Gebruikers met de CrowdSporter gecommuniceerd kan worden en op welke pagina Gebruikers Funder van de betreffende Sporter kunnen worden op de daarop aangegeven wijze.

1.20   Tegenprestatie: een door de CrowdSporter in zijn/haar Initiatief aan (potentiële) Funders aangeboden prestatie in natura waarop de Funder bij Funding op grond daarvan recht heeft in ruil voor het Fundingbedrag, zoals weergegeven op dienst Sporterspagina.

1.21    Website: de door CrowdSport ter beschikking gestelde website die Gebruikers de gelegenheid biedt om met elkaar, elkaars Initiatieven en elkaars expertise kennis te maken en over te gaan tot crowdfunding – het met elkaar en elkaars financieringsbereidheid kennis te maken – en waar zij met elkaar afspraken hierover kunnen maken.

2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1        Door het aanvaarden van de (toepasselijkheid van) deze Algemene Voorwaarden bij aanmelding bij de Website en/of Registratie zijn deze onverkort van toepassing geworden op de relatie tussen de Gebruiker en CrowdSport bij uitsluiting van de toepassing van enige andere voorwaarden en heeft de Gebruiker de toepasselijkheid en inhoud hiervan aanvaard.

2.2        De Algemene Voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen CrowdSport of haar rechtsopvolger(s) en de (rechts)persoon die als Gebruiker opereert op de Website of haar rechtsopvolger(s). Als in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar Overeenkomst(en), vallen daar ook deze Algemene Voorwaarden onder.

2.3        Gebruik van (algemene) voorwaarden van anderen zoals Gebruikers wordt uitdrukkelijk door CrowdSport van de hand gewezen. Deze zijn in de rechtsverhouding tussen CrowdSport en Gebruiker niet van toepassing.

2.4        Als een onderdeel van de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn of wordt vernietigd, betekent dat niet dat de Algemene Voorwaarden in hun geheel vervallen. Een dergelijk ongeldig, niet afdwingbaar of nietig onderdeel wordt dan vervangen of wordt geacht te zijn vervangen te zijn door een wel geldige en afdwingbare bepaling waarvan de interpretatie de strekking van het eerdere onderdeel zo dicht mogelijk nadert.

2.5        CrowdSport mag de Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden geeft u Crowdsport het recht een wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden uitsluitend elektronisch aan u ter beschikking te stellen.

2.6        In geval van wijziging en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst te ontbinden. Indien CrowdSport niet uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de aankondiging van de wijziging en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden een schriftelijk verzoek tot ontbinding van de Overeenkomst heeft ontvangen verliest de Gebruiker dit recht en wordt deze geacht akkoord te zijn gegaan met de betreffende wijzigingen en/of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden.

3 CROWDFUNDING VIA DE CROWDSPORT-WEBSITE

3.1        CrowdSport is de beheerder van de Website dat contact en informatie-uitwisseling alsmede crowdfunding faciliteert tussen Gebruikers.

3.2        Bij  crowdfunding publiceert een CrowdSporter op dienst Sporterspagina een Initiatief op de Website met de vraag aan Gebruikers om Funding te verstrekken. De CrowdSporter wil de Funding gebruiken om het Initiatief uit te voeren en/of te ontwikkelen.

3.3        De Website fungeert slechts als medium waar Gebruikers elkaar kunnen treffen zodat informatie-uitwisseling en crowdfunding kunnen plaatsvinden.

3.4        Iedere Gebruiker kan als Funder op een Initiatief van een CrowdSporter ingaan door voor minimaal EUR 5,- of zoveel meer te Funden. Dit betekent dat een Gebruiker zowel als CrowdSporter als als Funder op kan treden op de Website. Voor iedere rol gelden voor de Gebruiker de voor de betreffende rol in deze Algemene Voorwaarden opgenomen voorwaarden, rechten en verplichtingen.

4 GEBRUIKERSVOORWAARDEN VAN DE CROWDSPORT-WEBSITE

4.1        Om gebruik te kunnen maken van de Website dient u deze Algemene Voorwaarden vooraf te aanvaarden en te voldoen aan de voorwaarden die CrowdSport in dit artikel 4 stelt.

4.2        U staat er als Gebruiker voor in dat uw gebruik van de Website op geen enkele wijze de Nederlandse of Europese wet- en regelgeving, internationale verdragen of intellectuele eigendomsrechten van (rechts)personen schendt.

4.3        U dient zich als Gebruiker te allen tijde te onthouden van het de Website publiceren van discriminerende, racistische, haatdragende, opruiende en/of op andere wijze aanstootgevende opmerkingen, teksten of documenten . In geval van het toch publiceren van dergelijke opmerkingen, teksten of documenten via de Website geeft CrowdSport het recht de door u gepubliceerde teksten of documenten van de Website te verwijderen, u de toegang tot de Website te ontzeggen en/of de Politie hiervan op de hoogte te brengen, dit naar volledige discretie van CrowdSport.

4.4        CrowdSport geeft u geen garanties ten aanzien van de inhoud, toegankelijkheid en actualisering van de Website.

4.5        De Website maakt gebruik van cookies.

5 INFORMATIEPLICHTEN CROWDSPORT

5.1        CrowdSport stelt de Algemene Voorwaarden bij aanmelding op de Website elektronisch aan u ter hand. U als Gebruiker bent verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden via de daarvoor beschikbare faciliteiten op de Website, in uw browser of anderszins. U bent ook verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de opgeslagen exemplaren. Op eerste verzoek stelt CrowdSport u digitaal een kopie van de dan geldende Algemene Voorwaarden ter beschikking.

5.2        Onverminderd eventueel voor CrowdSport geldende bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst(en) te bewaren, hoeft CrowdSport de eventueel gearchiveerde Overeenkomst(en) en Schenkingsformulieren niet voor u toegankelijk te houden.  U dient dus zelf de aan u verstrekte (digitale) exemplaren te bewaren.

5.3        Als CrowdSport een gedragscode hanteert, vermeldt zij dit op de Website en geeft zij ook aan via welke hyperlink of andere methode deze gedragscode is te raadplegen.

5.4        CrowdSport stelt via de Website onder meer de volgende informatie beschikbaar:

A) de naam, de rechtsvorm, het adres van vestiging van CrowdSport en het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

B) de contactgegevens, waaronder het e-mailadres van CrowdSport;

C) de eventuele van toepassing zijnde kosten en vergoedingen; en

D) het adres waar u een klacht kunt indienen en informatie over de door CrowdSport via de Website aangeboden diensten kunt opvragen, welk adres wordt geacht het hierboven onder sub (A) vermelde adres te zijn, tenzij op de Website anders wordt aangegeven.

5.5        CrowdSport wijst u er nadrukkelijk op dat u ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden heeft als CrowdSport niet voldoet aan de in de wet vermelde informatieplichten. U moet uw ontbindings- of vernietigingsrecht telkens uitoefenen binnen veertien (14) kalenderdagen na de totstandkoming van de overeenkomst(en) die CrowdSport met u sluit, tenzij de wet een langere termijn voorschrijft.

6 ROL VAN CROWDSPORT BIJ HET CROWDFUNDEN

6.1     CrowdSport biedt u een medium waar Gebruikers elkaar kunnen treffen. CrowdSport verricht op geen enkele wijze beleggingsadvies, maakt geen beleggingsaanbevelingen openbaar en bemiddelt op geen enkele manier met betrekking tot financiële- en/of verzekeringsproducten.

6.2     CrowdSport toetst de CrowdSporters bij Registratie slechts op de voorwaarden voor Registratie als opgenomen in deze Algemene Voorwaarden op basis van de door hen bij Registratie opgegeven gegevens. CrowdSport doet bij toelating op geen enkele wijze onderzoek naar de achtergronden, bedoelingen, financiële gesteldheid of draagkracht. CrowdSport staat op geen enkele wijze in voor de door andere Gebruikers aan u ter beschikking gestelde informatie.

6.3     CrowdSport ondersteunt de CrowdSporters bij creëren van een mogelijkheid om door middel van hun CrowdSport-Account Funding te verkrijgen, maar is niet verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van of uitvoeren van enige Tegenprestatie. Als tegenprestatie hiervoor komt 10% (met een minima van € 250,-) van de totale Funding van een Initiatief ten goede aan CrowdSport.

6.4     Indien een Initiatief bepaalde vragen onbeantwoord laat die van belang zijn bij uw keuze om dat Initiatief al dan niet te Funden, dan kunt u om aanvullende informatie vragen via de Website het verzoek indienen voor een persoonlijk kennismaking met de betreffende CrowdSporter. Het is Gebruikers niet toegestaan om buiten de Website of CrowdSport om contact te zoeken met de CrowdSporter.

6.5     CrowdSport verschaft aan u als Gebruiker de mogelijkheid om via de Website uw Fundingbedrag te betalen.

6.6    CrowdSport toetst de herkomst van de door Gebruikers ter beschikking gestelde Funding niet. De CrowdSporter dient zelf eventuele wettelijke verplichtingen ten aanzien van het vaststellen van de identiteit van de Funder en/of de herkomst van de Funding na te leven.

6.7     Met uitzondering van de uitdrukkelijk in de Overeenkomst(en) en/of deze Algemene Voorwaarden genoemde activiteiten kunt u als Gebruiker geen aanspraak maken op ondersteuning of andere diensten van CrowdSport ten aanzien van crowdfunding via de Website.

7 BESCHERMING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

7.1        De Gegevens op en van de Website, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn op grond van de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving beschermd. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van CrowdSport. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

7.2        De Gebruiker verklaart dat de Intellectuele Eigendomsrechten op de Gebruikersinhoud, zoals tekst, afbeeldingen, foto’s, media en illustraties die door de CrowdSporter ter beschikking zijn gesteld en/of zijn geplaatst worden door ter beschikking stelling of plaatsing overgedragen worden aan CrowdSport. Dit voor zover hij/zij uiteraard zelf rechtmatig eigenaar is en/of gebruik mag maken van deze inhoud. Voor zover op grond van de wet additionele leveringsvereisten gelden voor de levering van de voornoemde Intellectuele Eigendomsrechten aan CrowdSport dan zal de Gebruiker op eerste verzoek hieraan meewerken. De Gebruiker geeft door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden een herroepelijke maar onbeperkte volmacht aan CrowdSport om hem/haar te vertegenwoordigen in het kader van de levering van de Intellectuele Eigendomsrechten aan haarzelf.

7.3       De CrowdSporter geeft CrowdSport door verstrekking van de door hem/haar aangeleverde Gebruikersinhoud het recht deze informatie op de Website te plaatsen en met dat doel te gebruiken, alsmede deze te gebruiken voor promotionele doeleinden waarmee (tevens) de bekendheid van de CrowdSporter vergroot wordt en hiermee het verkrijgen van Funding via de Website of daarbuiten vergroot wordt.

7.4       Iedere Gebruiker staat ervoor in dat de door hem/haar op de Website geplaatste Gebruikersinhoud juist is en niet in strijd met de waarheid en dat deze geen inbreuk maakt op enige Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Mocht blijken dat de Gebruikersinhoud hier niet aan voldoet, dan zal de Gebruiker CrowdSport enige door haar geleden schade volledig vergoeden.

7.5      De informatie die Gebruikers op of via de Website geven aan CrowdSporters, wordt op het moment van plaatsing op de Website vrij van rechten ter beschikking gesteld aan de betreffende CrowdSporter en CrowdSport. U als Gebruiker verklaart hiermee akkoord te gaan bij acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.

7.6       Enig gebruik van Gebruikersinformatie door een Gebruiker buiten het de Website om, voor promotie of reclame of andere doeleinden, behoeft de voorafgaande instemming van CrowdSport, welke instemming ten aanzien van de door de Gebruiker aangeleverde Gebruikersinformatie niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

7.7       Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) de Website is vooraf toestemming van CrowdSport nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van CrowdSport slecht verdraagt met de naam en reputatie van CrowdSport, haar diensten en producten of de inhoud van de Website.

7.8        De woord- en beeldmerken op de Website zijn van CrowdSport en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van CrowdSport of de betreffende licentiegever.

8 PUBLICATIE VAN INFORMATIE DOOR CROWDSPORT

8.1. CrowdSport beheert een Website waar transparantie en het delen van kennis centraal staan. De CrowdSporter wordt geacht in te stemmen met het openbaar maken van de informatie die ze met CrowdSport deelt voor het publiceren van het Initiatief op de Website. CrowdSport maakt geen informatie openbaar die door de CrowdSporter uitdrukkelijk als vertrouwelijk is aangemerkt, maar is niet aansprakelijk als deze informatie desondanks en buiten haar wil openbaar wordt gemaakt of wordt gestolen of door een fout openbaar wordt gemaakt.

9 PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

9.1 Het privacybeleid van CrowdSport geldt voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen u en CrowdSport. We mogen er vanuit gaan dat u kennis heeft genomen van het privacybeleid van CrowdSport en dat u instemt met de daarin beschreven verwerkingen van uw persoonsgegevens.

10 BELASTINGEN EN HEFFINGEN

10.1 Alle belastingen, heffingen en dergelijke – onder welke naam dan ook en door wie ook geheven – die betrekking hebben op de relatie tussen u als Gebruiker en CrowdSport en u als Gebruiker met andere Gebruikers komen voor uw eigen rekening, tenzij tussen u en CrowdSport schriftelijk anders is overeengekomen of een bepaling van dwingend recht anders voorschrijft. Als Gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte ten aanzien van uw Funding. Hierover staat een toelichting op de Website. CrowdSport is echter op geen enkele wijze verantwoordelijk en staat niet in voor de juistheid, volledigheid of geldigheid van enige fiscale toelichting als gegeven op de Website.

11 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

11.1     CrowdSport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten van Gebruikers. CrowdSport is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

11.2     Mocht CrowdSport, om welke reden dan ook, toch enige schade moeten vergoeden, dan zal deze schadevergoeding voor:

(i) Funder nooit hoger kunnen zijn dan het bedrag van het Fundingbedrag waarvoor Funder is ingegaan op een Initiatief; en

(ii) CrowdSporters nooit hoger zijn dan de kosten, die de CrowdSporter in redelijkheid heeft gemaakt met een maximum van EUR 5.000,=.

11.3     CrowdSport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van door een Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.4     CrowdSport stelt er groot belang in dat u als Funder veilig en betrouwbaar kan betalen. Dit speelt te meer nu u betaalt via Internet. CrowdSport heeft een aantal stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat u veilig kan betalen via de Website. Dit is een dienst die door een derde, te weten TarketMedia B.V. wordt verricht. CrowdSport draagt en aanvaardt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. In geval van wijziging van de betaalwijze of uitvoerder van betalingen op de Website stelt CrowdSport u hiervan op de Website op de hoogte.

11.5     De inhoud van de Website en van alle (andere) uitingen van CrowdSport op Internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. CrowdSport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door u of door de CrowdSporters geplaatste informatie.

11.6     Het is mogelijk dat CrowdSport op de Website hyperlinks opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de Gebruiker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. CrowdSport is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

11.7     CrowdSport is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van mededelingen door het gebruik van internet of enig ander (elektronisch)communicatiemiddel in het verkeer tussen u en CrowdSport, tussen Gebruikers onderling en tussen de CrowdSporter en CrowdSport. Ook is CrowdSport niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. CrowdSport sluit verder iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven antwoorden op vragen.

11.8     CrowdSport is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door – al dan niet tijdelijke – onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins. CrowdSport is voorts niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder verstaan we onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internetproviders, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.

11.9     De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van CrowdSport gelden niet als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van CrowdSport of haar leidinggevenden.

11.10   U vrijwaart CrowdSport tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, verlies, schade en kosten die CrowdSport oploopt vanwege schending door u van uw verplichtingen uit de Overeenkomst(en) en/of Schenkingsformulieren of enig ander onrechtmatig handelen van uw kant, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat deze schade en kosten voor uw rekening moeten komen.

12 OVERMACHT

12.1     Bij overmacht (zoals bedoeld in artikel 12.2) is CrowdSport niet gehouden haar verplichtingen aan u als Gebruiker na te komen, dan wel worden haar verplichtingen ten aanzien van u als Gebruiker voor de duur van de overmacht opgeschort.

12.2    Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die plaatsvindt buiten de wil van CrowdSport, waardoor de nakoming van haar verplichtingen aan u als Gebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij bedrijfsstoringen, energiestoringen, brand en het ontbreken van enige via de overheid te krijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website of uw CrowdSport-Account.

13 ONTBINDING & BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

13.1     CrowdSport mag de Overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling schriftelijk ontbinden en/of de verplichtingen van CrowdSport opschorten en/of u als Gebruiker permanent van de diensten en/of producten van CrowdSport uitsluiten en/of door u als Gebruiker op de Website geplaatste uitingen zonder voorafgaande mededeling verwijderen, of ontoegankelijk maken als:

A) u uw verplichtingen uit de Overeenkomsten(en) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, ook als dit een gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 12;

B) na het sluiten van de Overeenkomst(en) CrowdSport ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat u uw verplichtingen uit de Overeenkomsten(en) niet zal nakomen;

C) u als Gebruiker in surseance van betaling verkeert of u surseance van betaling heeft aangevraagd;

D) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (“WSNP”) op u van toepassing is verklaard of tot uw toelating tot de wettelijke schuldsanering in de zin van de WSNP is verzocht;

E) u als Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard of uw faillissement is aangevraagd;

F) CrowdSport erop wordt geattendeerd dat u op enigerlei wijze betrokken bent geweest bij het plaatsen van uitingen op de Website met een discriminerend, racistisch, haatdragend, opruiend, aanstootgevend karakter, die in strijd met de goede zeden moeten worden aangemerkt, of die de reputatie van CrowdSport kunnen schaden en/of anderszins schadelijk voor CrowdSport kunnen zijn;

G) u uw CrowdSport-Account heeft beëindigd;

H) CrowdSport uw CrowdSport-Account heeft beëindigd;

I) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat deze nakoming van de Overeenkomst(en) onmogelijk maken of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst(en) in redelijkheid niet van CrowdSport kan worden verlangd;

J) u de Website heeft gebruikt voor het plaatsen of doorgeven van materiaal of informatie die lasterlijk of obsceen is, inbreuk maakt op rechten van derden, of onrechtmatig is jegens derden;

K) CrowdSport gegronde redenen heeft om aan te nemen dat in het kader van het aanmaken of instandhouden van het CrowdSport-Account identiteitsfraude is gepleegd; of

L) u afbreukmakende uitlatingen heeft gedaan over CrowdSport en/of de Website.

13.2     Als CrowdSport op de gronden als omschreven in artikel 13.1 A – L tot één van de in dat artikel genoemde maatregelen overgaat, hoeft CrowdSport geen enkele vergoeding te betalen van schade of kosten die daardoor op enigerlei wijze is ontstaan. CrowdSport kan echter de door zichzelf geleden schade wel op u verhalen.

13.3     Bij beëindiging van de Overeenkomst(en) of beëindiging van uw CrowdSport-Account blijft u te allen tijde gebonden aan wat in de artikelen 7, 8, 10, 11 en 12 van de Algemene Voorwaarden staat, en aan de bepalingen waarvan in de Overeenkomst(en) staat dat u daaraan te allen tijde gebonden blijft.

14 ALGEMENE BEPALINGEN

14.1     Mededelingen

Alle mededelingen die te maken hebben met de Overeenkomst(en) moeten schriftelijk in het Nederlands worden gedaan en mogen alleen persoonlijk ter hand worden gesteld of per aangetekende post, koerier, fax of e-mail worden verzonden naar adressen en faxnummers waarvan CrowdSport en u als Gebruiker elkaar van tijd tot tijd in kennis stellen. Een kennisgeving geldt zodra hij wordt ontvangen en wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van terhandstelling (als het persoonlijk is overhandigd, of verstuurd per aangetekende post of koerier) of op het moment van geslaagde verzending (als het is verstuurd per fax of e-mail).

14.2     Overdraagbaarheid

14.2.1 Bij een fusie of een splitsing van CrowdSport kunnen de rechtsopvolgers van CrowdSport zelfstandig alle rechten en bevoegdheden onder de Overeenkomst(en) uitoefenen en alle verplichtingen van CrowdSport onder de Overeenkomst(en) nakomen. CrowdSport kan de rechtsverhouding met de Gebruiker en de rechten, plichten en nevenrechten die daarbij horen (geheel of gedeeltelijk) overdragen of verpanden aan een derde. Door het van toepassing worden van de Algemene Voorwaarden heeft u bij voorbaat toestemming gegeven voor deze contractsoverneming dan wel verpanding. CrowdSport kan vorderingen op de CrowdSporter en de nevenrechten die daarbij horen, (geheel of gedeeltelijk) overdragen of verpanden aan een derde. In dat geval heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen na de aankondiging van overdracht te ontbinden. Indien CrowdSport niet binnen de in de vorige zin genoemde termijn een schriftelijk verzoek tot ontbinding van de Overeenkomst heeft ontvangen verliest de Gebruiker dit recht en wordt deze geacht akkoord te zijn gegaan met de betreffende overdracht van de rechten of vorderingen door CrowdSport aan de genoemde derde.

14.2.2 De Gebruiker mag zijn/haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst(en) niet geheel of gedeeltelijk overdragen, verpanden of anderszins bezwaren aan, of de overname, verpanding of bezwaring ervan bewerkstelligen door, enige andere persoon zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CrowdSport.

14.3     Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

14.3.1 De Overeenkomst(en) wordt/worden beheerst door Nederlands recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3.2 De bevoegde rechter te Utrecht, Nederland is als enige bevoegd geschillen die verband houden met de Overeenkomst(en) te beslechten, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie.

14.4     Klachten en geschillen

14.4.1  Als u als Gebruiker niet tevreden bent over de dienstverlening van CrowdSport, moet u zich eerst wenden tot CrowdSport. Daarbij moet u gebruikmaken van de klachtenprocedure van CrowdSport. Deze procedure wordt op de Website beschreven en is te raadplegen onder ‘veelgestelde vragen’.

14.4.2  Als u als CrowdSporter niet tevreden bent over de dienstverlening van CrowdSport, moet u zich eerst wenden tot CrowdSport om de mogelijkheden te onderzoeken om in onderling overleg tot een oplossing te komen.

14.4.3  Geschillen tussen u als Gebruiker/CrowdSporter en CrowdSport worden alleen voorgelegd aan de in artikel 14.3.2 genoemde rechter, behoudens dwingend recht en pas nadat u gebruik heeft gemaakt van de klachtenprocedure van CrowdSport zoals bedoeld in artikel 14.4.

DEEL B: ALLEEN VAN TOEPASSING OP CROWDSPORTERS (INITIATIEFNEMERS)

15 VOORWAARDEN AAN DEELNAME WEBSITE ALS CROWDSPORTER

15.1        Om u op de Website te kunnen Registreren als CrowdSporter dient u als Gebruiker te voldoen aan de volgende voorwaarden:

A) De Gebruiker is bij Registratie meerderjarig en handelingsbekwaam;

B) De Gebruiker is nooit toegang geweigerd tot een vergelijkbare website en/of door een informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 3:15d lid 3 van het Burgerlijk Wetboek wegens een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen of nalaten;

C) De Gebruiker is nooit veroordeeld wegens enig misdrijf of wegens enige overtreding met betrekking tot computercriminaliteit en/of fraude; en

D) De Gebruiker is of wordt gehouden door een ‘Olympisch Sporttalent’, dat wil zeggen: topsporters en topsporttalenten, die de categorie senior binnen zijn of haar Olympische sport en heeft een hoogst haalbaar droomdoel hebben. De sporter beschikt over een positief imago, heeft zich gevestigd of is up-coming in de sport en is intrinsiek gemotiveerd en gedreven om zichzelf te overstijgen. Zodra de omslag gemaakt wordt van naar Olympisch sporter (gevolg: opname in NOC*NSF beleid) dan zal de sporter geen financiële en/of middelen campagne meer kunnen starten op CrowdSport maar hierop wel actief kunnen blijven.

De CrowdSporter staat er voor in dat hij/zij aan de voorwaarden onder A – D voldoet op het moment van Registratie en zolang hij/zij als CrowdSporter is geregistreerd op de Website.

15.2        De Gebruiker moet bij Registratie als CrowdSporter de volgende gegevens op de Website invullen voordat hij/zij als CrowdSporter kan worden toegelaten:

a) de voor- en achternaam van de Gebruiker;

b) het vestigings- of woonadres en e-mailadres van de Gebruiker;

e) het op uw naam gestelde rekeningnummer van de Gebruiker (waarop u de Funding zult ontvangen) en exacte tenaamstelling van deze rekening;

g) een duidelijke omschrijving van het door uw voorgestelde Initiatief, bestaande uit in ieder geval een beschrijving een beschrijving van het doel van de Gebruiker op sportgebied in het komende jaar en richting de volgende Olympische Spelen, het Fundingbedrag dat de Gebruiker nodig denkt te hebben om dit doel waar te maken, indien mogelijk onderbouwt met een realisatieplanning, het economisch model en financiële prognoses en een indicatie van de posten waaraan de Gebruiker de Funding denkt te gaan besteden om je doel te bereiken; en

h) een beschrijving welke Tegenprestaties de Gebruiker aanbiedt om aan Funders te leveren in ruil voor de Funding.

15.3     De CrowdSporter staat er voor in dat hij/zij de gegevens vermeld in artikel onder 15.2 onder a – h naar waarheid op de Website heeft ingevuld. In het kader van eventueel op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving kan CrowdSport stukken en/of bescheiden bij u opvragen om de door u opgegeven gegevens te controleren of te verifiëren. Aan een dergelijk verzoek moet u direct voldoen. Als u dat niet doet, onbereikbaar bent en/of blijkt dat de door u verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, mag CrowdSport de uitvoering van de Overeenkomst(en) beëindigen of de uitvoering daarvan opschorten. Hieronder valt ook het beperken en/of blokkeren van de toegang tot de Website en uw CrowdSport-Account of het verwijderen van door u verstrekte informatie van de Website. U moet zelf zorgen dat u bereikbaar bent voor CrowdSport en CrowdSport voorzien van uw actuele contactgegevens.

15.3     Op grond van de door de CrowdSporter als in artikel 15.2 omschreven aangeleverde informatie toetst de Raad van Advies of een Gebruiker voldoet aan de in artikel 15.1 opgenomen voorwaarden en of het opgegeven Initiatief realistisch en voldoende onderbouwt is. Indien de Raad van Advies van mening is dat de hem ter beschikking staande informatie niet voldoende is om te beoordelen of een aanvragende persoon of instantie voldoet aan de voorwaarden voor Registratie of het Initiatief geschikt is en zal leiden tot Funding, dan heeft de Raad van Advies het recht om aanvullende informatie op te vragen of de betreffende persoon of instelling te verzoeken tot een persoonlijke kennismaking.

15.4      Op het moment dat de Raad van Advies de benodigde kennis en informatie heeft om te beslissen op de aanvraag tot Registratie van een CrowdSporter dan zal CrowdSport de aanvrager zo spoedig mogelijk via het bij Registratie opgegeven e-mailadres op de hoogte brengen, onder toezending van de inlognaam en wachtwoord voor uw CrowdSport-Account. Indien de Raad van Advies besluit dat de aanvrager geen Registratie als CrowdSporter op de Website verkrijgt, dan zal dit kort worden toegelicht. Dit oordeel is naar de volledige discretie van de Raad van Advies en hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

15.5        CrowdSport behoudt zich het recht voor om de voorwaarden die zij stelt aan de Registratie als CrowdSporter te wijzigen en heeft te allen tijde het recht om een aanvraag tot Registratie als CrowdSporter door een Gebruiker te weigeren.

16 GEBRUIK VAN UW CROWDSPORT-ACCOUNT

16.1            Indien de Raad van Advies uw Registratie als CrowdSporter goedkeurt wordt uw persoonlijke pagina als CrowdSporter (uw “Sporterspagina”) toegankelijk voor Gebruikers. Uw Initiatief wordt vervolgens gepubliceerd op de Website en staat vervolgens open voor Funding, tenzij uw Fundingcampagne niet direct na plaatsing op de Website aanvangt, in welk geval uw Initiatief in de tussenliggende tijd openstaat voor:

(i) indicaties van interesse van andere Gebruikers om uw Initiatief te Funden; en

(ii) pre-funding door door u als CrowdSporter aangezochte personen die als Funder willen optreden, zodat u al aantoonbaar succes heeft voordat u begint met uw Fundingcampagne voor uw Initiatief.

16.2        Onder publicatie van uw Initiatief op de Website, wordt verstaan de publicatie op www.CrowdSport.nl en de CrowdSport RSS feed die door websites van u, andere Gebruikers en/of onze mediapartners gebruikt kan worden voor publicatie op desbetreffende websites. U als CrowdSporter verklaart hiermee akkoord te gaan als u deze Algemene Voorwaarden accepteert.

16.3       Als CrowdSporter mag u niet meerdere Initiatieven tegelijkertijd voor Funding aanbieden op CrowdSport.

16.4      CrowdSport kan op elk moment de publicatie van een Initiatief op de Website staken. De kosten die door de CrowdSporter in het kader van de Registratie en/of het door hem/haar opgestelde Initiatief zijn gemaakt in de periode tot aan het moment van staking van de publicatie blijven volledig voor rekening van de CrowdSporter.

16.5     De CrowdSporter kan op elk moment de publicatie van een Initiatief intrekken en verzoekt CrowdSport daar schriftelijk (per e-mail of brief) toe.

16.6     Het is de CrowdSporter uitdrukkelijk niet toegestaan om na plaatsing van een Initiatief voor dat Initiatief of enige andere activiteiten die hieraan raken buiten CrowdSport om sponsoring of andere financiering van derden te werven of accepteren voor de periode dat het Initiatief geplaatst staat en waarin de Fundingcampagne loopt, zonder voorafgaand overleg met CrowdSport.

16.7       U bent als CrowdSporter verplicht om de gegevens die zijn verstrekt bij de Registratie telkens aan te vullen en/of te wijzigen als ze niet meer juist of volledig zijn. CrowdSport hanteert een privacybeleid, zie hiervoor artikel 9.

16.8       Uw CrowdSport-Account is strikt persoonlijk en u dient uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden voor derden. U mag niet meer dan één CrowdSport-Account via de Website aanmaken en u mag dan ook niet via verschillende CrowdSport-Accounts (proberen te) Funden en/of gefund te worden. Als u dit toch doet, mag CrowdSport de schade die CrowdSport hierdoor lijdt op u verhalen. Bovendien behoudt CrowdSport zich het recht voor u in dat geval permanent uit te sluiten van iedere toegang tot de Website en ieder gebruik van de diensten van CrowdSport.

16.9      U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die via uw CrowdSport-Account worden verricht. Op het moment dat uw gebruikersnaam en wachtwoord op de Website worden ingevuld in de daarvoor bestemde ruimte en vervolgens op de button “Log in” wordt geklikt en er daarna activiteiten worden verricht die gericht zijn op het ondertekenen van documenten, wordt u geacht deze documenten elektronisch te hebben ondertekend in de zin van artikel 3:15a lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

16.10     Als u zelf of CrowdSport het CrowdSport-Account beëindigt, leidt dat niet automatisch tot beëindiging van de Overeenkomst(en).  Als u uw CrowdSport-Account heeft beëindigd, kan CrowdSport wel besluiten om deze Overeenkomst(en) te beëindigen. Ook na de beëindiging van de Overeenkomst(en) blijft u echter gebonden aan bepaalde verplichtingen uit de beëindigde Overeenkomst(en). Dit wordt verder vastgelegd in artikel 13.3.

16.11     CrowdSport brengt u geen kosten in rekening voor de Registratie en het aanhouden van het CrowdSport-Account. De kosten die u zelf heeft gemaakt in het kader van de Registratie of het aanhouden van het CrowdSport-Account zijn en blijven voor uw eigen rekening.

17 FUNDINGCAMPAGNE, FUNDING EN BESTEDING VAN FUNDING DOOR DE CROWDSPORTER

17.1     Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald en goedgekeurd door de Raad van Advies start direct na het uploaden van uw goedgekeurde Initiatief op uw CrowdSport-Account na Registratie start uw Fundingcampagne. Deze zal lopen over de periode zoals door u aangegeven op uw CrowdSport-Account en via uw Sporterpagina zichtbaar, welke in principe 80 dagen zal zijn na aanmaken van uw Initiatief of een later door u te kiezen startdatum. In geval een Fundingdoel groter is dan €12.500 kunt u uiterlijk op het moment van aflopen van de initiële Funding termijn besluiten deze eenmalig te verlengen met een termijn van 40 dagen. Een dergelijk verzoek tot verlenging wordt vervolgens geaccepteerd, tenzij de Raad van Toezicht hier zwaarwegende bezwaren tegen heeft.

17.2      Gedurende de looptijd van uw Fundingcampagne kunnen andere Gebruikers Funder worden van uw Initiatief door het invullen van een Schenkingsformulier die specifiek ziet op uw Initiatief op de Website. Zij zullen aangeven voor wel bedrag zij uw Initiatief zullen Funden en of zij ingaan op de door uw voorgestelde Tegenprestaties. Iedere toegezegde Funding verschijnt op uw CrowdSport-Account, indien u deze niet onverwijld na kennisgeving uitdrukkelijk richting CrowdSport afwijst wordt u geacht het schenkingsaanbod te hebben aanvaard als bepaald in artikel 7:175 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

17.3      Tijdens uw Fundingcampagne helpt CrowdSport u graag met het leggen van contact met Gebruikers en andere bij CrowdSport aangesloten organisaties om uw Funding rond te krijgen. CrowdSport organiseert graag persoonlijke afspraken en ontmoetingen met organisaties die in haar ervaring relevant kunnen zijn voor uw Funding. Wees u ervan bewust dat CrowdSport alleen contact legt en niet als bemiddelaar of onderhandelaar voor u optreed. Het is de CrowdSporter niet toegestaan om buiten de Website of CrowdSport om contact te zoeken met een potentiële Funder. Indien een potentiële Funder buiten de Website of CrowdSport om contact zoekt met de CrowdSporter dan dient de CrowdSporter CrowdSport hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen en geen reactie te geven zonder voorafgaand overleg met CrowdSport.

17.4     Van ieder door een Funder ten aanzien van uw Initiatief toegezegd en daadwerkelijk aan CrowdSport overgemaakt Fundingbedrag zal 90% ten goede komen van u als CrowdSporter. De overige 10% (met een minima van € 250,-) van de daadwerkelijk door CrowdSport ontvangen Funding geldt als provisie voor de door haar aan de CrowdSporter verleende diensten in het kader van het ter beschikking stellen van de Website en het leggen van contract met organisaties die geïnteresseerd zijn of zouden kunnen zijn om tot Funding over te gaan. Deze 10% (met een minima van € 250,-) zal hoe dan ook verschuldigd zijn, onafhankelijk van het feit of enige introductie door CrowdSport heeft geleid tot Funding en door CrowdSport worden ingehouden op het aan de CrowdSporter uit te keren Fundingbedrag.

17.5     In geval van Funding van uw Initiatief door een Funder zal CrowdSport het door de Funder toegezegde bedrag aan Funding voor u innen en op een aparte dedrengeldrekening voor u stallen. Op het moment dat 10% (met een minima van € 250,-) van het nettobedrag van uw Fundingdoel door CrowdSport is geïnd en definitief is geworden, zal CrowdSport dit bedrag aan u uitkeren op de door u bij Registratie opgegeven bankrekening onder inhouding van de 10% (met een minima van € 250,-) provisie waar CrowdSport toe gerechtigd is op grond van artikel 17.4. Bij het behalen van iedere daaropvolgende trede van 10% van uw Fundingdoel (20%, 30% etc.) wordt de volgende door Funders toegezegde 10% van uw Fundingdoel op overeenkomstige wijze aan u uitgekeerd.

17.6     Bij het einde van de Fundingcampagne wordt ieder nog niet uitgekeerd deel van de door Funders toegezegde Funding (onder aftrek van de 10% en met een minima van € 250,- provisie voor CrowdSport) bij onherroeppelijk worden daarvan op de door u bij Registratie opgegeven bankrekening overgemaakt.

17.7     Na ontvangst van enig Fundingbedrag is de CrowdSporter verplicht de Funding uiterlijk binnen 1 jaar na ontvangst hiervan aan te wenden voor de in het Initiatief omschreven sportactiviteiten, tenzij het goedgekeurde Initiatief expliciet een andere periode voorschrijft. Gedurende dit jaar bent u als CrowdSporter verplicht om uw Funders via de Website op regelmatige basis van uw sportactiviteiten en vorderingen op de hoogte te houden..

17.8     Indien blijkt dat de Funding onder aan de CrowdSporter toe te rekenen misbruik van omstandigheden als bedoeld in artikel 7:176 van het Burgerlijk Wetboek is verstrekt of de Funding wordt vernietigd op grond van artikel 7:184 van het Burgerlijk Wetboek, dan is CrowdSport gerechtigd om, hetzij op eigen naam, hetzij namens de Funder het gehele bedrag aan Funding dat daarop is gebaseerd of die dit betreft van de CrowdSporter terug te vorderen. CrowdSporter verplicht zich ertoe in dat geval op eerste verzoek van CrowdSport het gehele gevorderde bedrag binnen de aangegeven termijn te betalen, bij schending waarvan de CrowdSporter in verzuim zal zijn.

17.9     Als de CrowdSporter het geld niet (volledig) of niet tijdig besteedt aan de in het Initiatief beschreven te financieren sportactiviteiten Sportdoel, dient hij/zij de door hem/haar ontvangen gelden zo spoedig mogelijk aan de Funders te retourneren.

17.10    Enige door CrowdSport geleden (imago)schade als gevolg van het niet (volledig) en/of tijdig besteden van de door de CrowdSporter ontvangen gelden aan de in het Initiatief omschreven sportactiviteiten door CrowdSporter kan op de CrowdSporter worden verhaald.

17.11    Boeteclausule: als de CrowdSporter het de op grond van een Fundingcampagne ontvangen gelden niet (volledig) besteedt aan de in het Initiatief beschreven sportactiviteiten en dit zonder uitdrukkelijke instemming van Funders voor een ander doel gebruikt, is CrowdSporter een boete aan CrowdSport verschuldigd ter hoogte de totale via de Website verworven Funding of EUR 25.000 als de omvang van de verworven Funding minder dan EUR 25.000 is.

17.12    Het voorgaande – onder 17.11 –  laat onverlet het recht dat CrowdSport heeft op vergoeding van de (imago)schade die zij lijdt als gevolg van de onjuiste aanwending van de verkregen middelen door CrowdSporter.

18 RISICO’S DEELNAME WEBSITE VOOR CROWDSPORTERS

18.1     De CrowdSporter is zich bewust van het feit dat hij/zij door gebruik te maken van crowdfunding via de Website in het kader van het aantrekken van vermogen voor zijn/haar Initiatief informatie deelt met andere Gebruikers, die (bedrijfs)gevoelig kan zijn. Onder de Gebruikers kunnen directe concurrenten van de CrowdSporter zitten die deze (bedrijfs)gegevens zouden kunnen gebruiken voor hun eigen onderneming.

18.2     Crowdfunding brengt zekere administratieve verplichtingen met zich mee voor de CrowdSporter. Deze verplichtingen omvatten het kunnen afleggen van een deugdelijke verantwoording van de besteding van de via Funding verkregen middelen. De CrowdSporter is zich terdege bewust van de gevolgen die deze verplichtingen kunnen hebben voor hem/haar persoonlijk of zijn/haar onderneming. CrowdSporter verplichten zich er ten opzichte van CrowdSport en haar Funder(s) een adequate administratie op na te houden, zodat hieruit in ieder geval duidelijk wordt op welke tegenprestaties haar Funders aanspraak kunnen maken of hebben gemaakt.

18.3    Crowdfunding via CrowdSport kan plaats vinden in de opstartfase van de onderneming van de CrowdSporter. De CrowdSporter is zich er van bewust dat bij een nieuwe investeringsronde wellicht andere financieringsbronnen moeten worden gebruikt. CrowdSport garandeert niet dat de overstap naar een volgende financieringsronde succesvol zal zijn.

18.4     In tegenstelling tot bankfinanciering is crowdfunding bij uitstek een vorm van publieke Funding. De CrowdSporter is zich bewust van het risico dat crowdfunding kan leiden tot reputatieschade, als het sportdoel van de CrowdSporter niet (binnen de aangegeven termijn) wordt bereikt.

18.5     De CrowdSporter stelt zichzelf op de hoogte van de voor haar geldende (financiële) wet- en regelgeving en handelt in overeenstemming hiermee.

19 BEËINDIGING ACCOUNT CROWDSPORTER

19.1     U kunt als CrowdSporter uw CrowdSport-Account te allen tijde per direct beëindigen, tenzij u een Initiatief op de Website heeft gepubliceerd waarvan de Fundingcampagne nog niet is afgelopen.

19.2     Als de CrowdSporter zijn/haar CrowdSport-Account wil beëindigen, dient de CrowdSporter daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen (per e-mail of brief) bij CrowdSport.

19.3     In aanvulling op het onder artikel 13 bepaalde, behoudt CrowdSport zich het recht voor om uw CrowdSport-Account te beëindigen als:

19.4.1 u meer dan 2 jaar achtereenvolgend geen gebruik heeft gemaakt van uw CrowdSport-Account;

19.4.2 u gebruik maakt van verschillende CrowdSport-Accounts;

19.4.3 CrowdSport verifieerbare informatie ontvangt dat u op andere wijze dan via CrowdSport financiering zoek of heeft verkregen voor de in uw Initiatief omschreven Sportactiviteiten, hetzij direct hetzij via een rechtspersoon waar u of een naast familielid een belang in heeft;

19.4.4 u zich niet houdt aan uw verplichtingen onder de Overeenkomst(en);

19.4.5 er informatie over u openbaar wordt gemaakt of op andere wijze bij CrowdSport bekend wordt waardoor niet door CrowdSport kan worden gevergd om uw CrowdSport-Account te handhaven, bijvoorbeeld in geval van een reële verdenking of vaststelling van dopinggebruik door u of in uw naaste omgeving, gevallen van ernstige onsportiviteit of andere gebeurtenissen die u grote imagoschade kunnen opleveren; of

19.4.5 de wijziging van uw gegevens ertoe leidt dat u niet langer kwalificeert als ‘Olympisch Sporttalent’.

19.5     CrowdSport hecht veel waarde aan het opbouwen van een hechte community van sporters en oud-sporters die elkaar kunnen adviseren en kunnen begeleiden bij het verkrijgen van afdoende financiële middelen voor het uitoefenen van hun sport. Ter stimulering van dit doel en de Website verplicht de CrowdSporter zich om na het verkrijgen van een geslaagde Funding voor een periode van minimaal 2 jaar na het einde van de Fundingcampagne als ambassadeur van CrowdSport op te treden. De Gebruiker geeft CrowdSport hierbij het recht om zijn/haar naam, kort curriculum vitae en zijn/haar foto op de Website te plaatsen met vermelding van het ambassadeurschap en het geven van aandacht hierin in mailings en marketingitems en publicaties tijdens deze periode. Verder zullen CrowdSport en de CrowdSporter overleg hebben op welke wijze de CrowdSporter als ambassadeur aandacht voor CrowdSport en de Website kan genereren en een actieve bijdrage aan andere CrowdSporters kan leveren.

DEEL C: ALLEEN VAN TOEPASSING OP FUNDERS

20 VOORWAARDEN AAN FUNDING VIA WEBSITE

20.1        Iedere Gebruiker die een Initiatief via de Website wenst te Funden, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

A) De Gebruiker is/zijn meerderjarig en handelingsbekwaam;

B) De Gebruiker is/zijn nooit toegang geweigerd tot een vergelijkbare website en/of door een dienstverlener van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 3:15d lid 3 van het Burgerlijk Wetboek wegens een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen of nalaten; en

C) De Gebruiker is/zijn nooit veroordeeld wegens enig misdrijf of wegens enige overtreding met betrekking tot computercriminaliteit en/of fraude.

De Funder staat er voor in dat hij/zij aan de voorwaarden onder A – C voldoet op het moment van invullen van het Schenkingsformulier op de Website.

20.2        De Gebruiker moet bij Registratie de volgende gegevens in het (digitale) Schenkingsformulier invullen bij het doen van een Funding:

a) de voor- en achternaam van de Gebruiker;

b) als de Gebruiker een rechtspersoon is, de statutaire- of handelsnaam;

c) het vestigings- of woonadres en het e-mail adres alsmede het telefoonnummer van de Gebruiker;

d) de naam van de CrowdSporter waaraan de Funding ten goede dient te komen;

e) het toegezegde bedrag aan Funding, dat EUR 5,- of een veelvoud daarvan dient te zijn;

f) een bevestiging of de Gebruiker de door de CrowdSporter in het Initiatief toegezegde Tegenprestatie al dan niet wenst te ontvangen; en

g) de wijze van betaling van het toezegde bedrag aan Funding.

20.3    De Funder staat er voor in dat hij/zij de gegevens vermeld in artikel 20.2 onder a – g naar waarheid in het Schenkingsformulier heeft ingevuld. In het kader van eventueel op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving kan CrowdSport stukken en/of bescheiden bij u opvragen om de door u opgegeven gegevens te controleren of te verifiëren. Aan een dergelijk verzoek moet u direct voldoen. Als u dat niet doet, onbereikbaar bent en/of blijkt dat de door u verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, is CrowdSport gerechtigd de actie te ondernemen die haar goeddunkt, inclusief het beperken en/of blokkeren van de toegang tot de Website. U moet zelf zorgen dat u bereikbaar bent voor CrowdSport en CrowdSport dus voorzien van uw actuele contactgegevens.

21 DE FUNDING DOOR U ALS FUNDER

21.1      Op het moment dat de Funder alle in het Fundingformulier gevraagde informatie heeft ingevoerd en op “Bevestigen” heeft geklikt is de Funding finaal, is deze rechtsgeldig door u  – zoals bedoeld in artikel 16.9 – ondertekend en is de Funder verplicht het Fundingbedrag direct op het door CrowdSport opgegeven rekeningnummer over te maken. Het volledig ingevulde Schenkingsformulier heeft te gelden als een schenkingsaanbod als bepaald in artikel 7:175 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. U heeft de mogelijkheid om het door uw ingevulde Schenkingsformulier elektronisch op te slaan voor latere kennisneming, dit opslaan is volledig uw eigen verantwoordelijkheid en CrowdSport heeft geen enkele verplichting om later op uw verzoek het door u ingevulde Schenkingsformulier aan u ter beschikking te stellen.

21.2       De Funder kan voor, bij of na het invullen van het Schenkingsformulier geen specifiek doel benoemen voor of rechten ontlenen aan de besteding van Funding anders dan een besteding die is opgenomen in of voortvloeit uit het betreffende Initiatief. De Funder kan geen opschortende of ontbindende voorwaarden aan de Funding verbinden.

21.3       CrowdSport biedt u op de Website de mogelijkheid om uw toegezegde Fundingbedrag direct na het invullen van het Schenkingsformulier via een overboeking, een automatische incasso of via iDeal op haar rekening over te maken. Voor het gebruikmaken van deze diensten kan een gebruikelijke vergoeding in rekening worden gebracht die op de Website wordt vermeld. De gegevens van de bankrekening die u voor de betaling gebruikt, worden opgeslagen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

21.4       Van het bedrag dat door u als Funder via het invullen van het Schenkingsformulier wordt gefund zal 90% ten goede komen van de CrowdSporter. De overige 10% (met een minima van € 250,-) van de daadwerkelijk door CrowdSport ontvangen Funding geldt als provisie voor de door haar aan de CrowdSporter verleende diensten in het kader van het ter beschikking stellen van de Website en het leggen van contract met organisaties die geïnteresseerd zijn of zouden kunnen zijn om tot Funding over te gaan.

21.5        Als Funder kunt u uw Fundingbedrag na invullen en insturen van het Schenkingsformulier niet meer naar een ander Initiatief herplaatsen of terugtrekken. U kunt uw Fundingbedrag ook niet meer terugvorderen na betaling daarvan.

21.6        CrowdSport houdt vervolgens het deel van uw Funding dat aan de CrowdSporter ten goede zal komen onder zich tot de CrowdSporter 10% van zijn/haar Fundingdoel heeft behaald waarna het bedrag aan de Sporter wordt uitgekeerd. Dit geldt tevens voor ieder daaropvolgende door de CrowdSporter behaalde 10% van het Fundingdoel. Aan het einde van de Fundingcampagne wordt vervolgens het resterende toegezegde en finaal geworden Fundingbedrag aan de CrowdSporter uitgekeerd.

21.7        Op de Website wordt bijgehouden welk bedrag van het Fundingdoel al is geïnvesteerd. Telkens wanneer een Funder heeft gefinancierd, zal dit voor elke Gebruiker te zien zijn.

21.8        In het Initiatief is de (periode van de) Fundingcampagne opgenomen, waarbinnen Funders het Initiatief via de Website kunnen voorzien van een Fundingbedrag. Deze Fundingcampagne bedraagt 80 dagen vanaf de aangegeven startdatum van de Fundingcampagne. Deze termijn kan bij een Fundingdoel van groter dan €12.500 eenmalig door een CrowdSporter met 40 dagen worden verlengd.

21.10      U heeft als Funder geen recht op rentevergoeding op het door u betaalde Fundingbedrag, noch tijdens de periode waarin (een deel van) het Fundingbedrag op onze derdengeld rekening onder de hoede van TarketMedia B.V. staat, noch nadat het Fundingbedrag is gestort op de rekening van CrowdSporter.

21.11      Indien u in uw Schenkingsformulier heeft aangegeven gebruik te willen maken van de door de CrowdSporter voorgestelde Tegenprestatie, dan wordt de CrowdSporter hiervan op de hoogte gesteld op het moment van onvoorwaardelijk worden van uw Funding en kunt u vanaf dat moment op de door CrowdSport aangegeven wijze contact opnemen met de CrowdSporter om nadere afspraken te maken over (de wijze van) vervullen van de Tegenprestatie. Wees u ervan bewust dat het recht op tegenprestatie is gebaseerd op vertrouwen richten en welwillendheid van de CrowdSporter en dat dit recht in principe niet rechtens afdwingbaar is.

22 RISICO’S VOOR FUNDERS BIJ FUNDING

22.1        De Funding die u uitvoert via de Website, is voor eigen rekening.

22.2        Als Funder bent u zich ervan bewust dat de CrowdSporter en de Funding die u via de Website verricht niet onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) of enige andere toezichthoudende instantie en dat het depositogarantiestelsel, de beleggerscompensatieregeling noch enige andere garantieregeling van toepassing is op deze betalingen.

22.3      Vanaf het moment dat de bevestiging van uw Funding op de Website op grond van artikel 21.1 finaal wordt kunt u het bedrag dat u heeft gefinancierd via de Website op geen enkel moment terugvorderen van de CrowdSporter of van CrowdSport.

22.4     Als Funder aanvaardt u dat u geen enkele zeggenschap heeft bij de uitvoering van het Initiatief door de CrowdSporter.

22.5     U bent zich ervan bewust dat de Funding wordt gedaan als schenking en dat u behoudens eventueel toegezegde Tegenprestaties geen persoonlijk voordeel zult behalen uit uw investering. Er zal nimmer sprake zijn van financiële tegenprestaties of rendementen

22.6   Door invullen en bevestiging van het Schenkingsformulier op de Website bent u als Funder verplicht onmiddellijk de Funding betalen op de manier zoals die is beschreven in artikel 21.3. Zolang deze niet is betaald heeft u geen recht om de CrowdSporter te verzoeken de overeengekomen Tegenprestatie te leveren. Indien u niet direct tot betaling van het volledige toegezegde Fundingbedrag overgaat behoud CrowdSport zich het recht voor om het Fundingbedrag op iedere mogelijke wijze bij u te incasseren en de kosten voor incassering geheel op u te verhalen.

Copyright @ 2012 – 2018 CrowdSport.nl, All Rights Reserved.